Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego również ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych oraz RODO) informuje się, iż:

1. Administratorem Danych Osobowych jest Dyrektor Przedszkola Niepublicznego ,,Bajeczka’’ w Brodnicy.

Dane teleadresowe: ul. Jagiellońska 8, 87-300 Brodnica, tel. (056) 649 83 82, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którego funkcję pełni Pani Monika Ratkowska, z którym można kontaktować się poprzez pocztę elektroniczną pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz korespondencyjnie na adres Administratora.

3. Administrator gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa w celu realizacji zadań statutowych lub udzielonych zgód.

4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest konieczne w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze lub w zakresie i celu określonym w treści udzielonej przez Panią/Pana zgody.

5. Dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora wyłącznie w przypadku posiadania przez niego podstaw prawnych wynikających z art. 6 RODO.

6. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, w tym również przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji.

7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą podlegały profilowaniu.

8. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:

* podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,

* podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

9. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługują Pani/Panu niżej wymienione prawa w zakresie określonym we wskazanych przepisach rozporządzenia:

* prawo dostępu do treści danych na podstawie art. 15 RODO,

* prawo do sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO,

* prawo do usunięcia danych, o ile występują przesłanki określone w art. 17 RODO,

* prawo do ograniczenia przetwarzania danych, o ile występują przesłanki określone w art. 18 RODO,

* sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO,

* cofnięcia zgody w dowolnym momencie w przypadku gromadzenia danych za Pani/Pana zgodą.

10. Realizacja Pani/Pana praw musi być zgodna z przepisami prawa oraz zasadami archiwizacji.

11. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

12. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.